U2T ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABILITY FOR ALL) : การถอดสรุปบทเรียน UNIVERSITY TO TAMBON (U2T) สู่ความยั่งยืน ในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ HALL 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainability for all ) : การถอดสรุปบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน ในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ Hall 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)  จัดงานโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วย

 • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อยอดจากโครงการ U2T”  โดย  ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • การประชุมเสวนาวิชาการ
  • เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนพื้นที่อย่างยั่งยืน  โดย
   1. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   2. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3. รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • เรื่อง ความคาดหวังของพื้นที่ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย  โดย
   1. นายจวง เหชัยภูมิ  นายกองค์การปกครองส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
   2. นางสังวาล ลีวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
   3. นายจารุนันท์ ชำนาญมะเริง  (ปราชญ์เกลือ)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเกลือสินเธาว์และการแปรรูปตำบลหัวหนอง
  • เรื่อง คำตอบอยู่ที่ใด: การพัฒนาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน  โดย
   1. นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ  สมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและสังคม
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   3. อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
  • เรื่อง ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน U2T กับการยุติความยากจน  โดย
   1. คุณนันทวัน สาชิน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
   2. คุณไพ ป้องคำแสน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   4. คุณสัญญา สามารถ โครงการเชิงท่องเที่ยวตำบลศิลา
  • เรื่อง ถอดบทเรียน : การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สู่ความยังยืน  โดย
   1. นายมนตรี ดีมานพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   2. รองศาสตราจารย์ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล มหาวิทยาลัยนครพนม
 • เสวนาเชิงปฏิบัติการ
  • เรื่อง สินค้าเกษตรและการแปรรูปเพื่อการส่งออก  โดย
   1. นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เจ้าของไร่มะม่วงสวนอุดม วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก
   2. นายสว่าง สุขแสง ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน แปรรูปข้าวหอมสู่ผงขัดหน้า แบรนด์ ‘กุลา’ มุ่งขายออนไลน์
  • เรื่อง ภาครัฐกับการสนับสนุนสินค้าชุมชนสู่เวทีโลก  โดย
   1. ผู้แทนธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน)
   2. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ฝ่ายสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน)
   3. ผู้แทนธนาคารธนาคารออมสิน (ฝ่ายสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน)
   4. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
   5. นายชาญยุทธ วันดี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
  • เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อความยั่งยืน  โดย
   1. ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี  นายอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
   2. นางสาวจงรัก จารุพันธุ์งาม ผู้จัดการ มีกินฟาร์ม (MEKIN FARM) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 • นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากตำบลต่างๆจาก 16 จังหวัด
 • การแข่งขันประกวดทำอาหาร ในหัวข้อ “การยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่อาหารพรีเมียมด้วย ศิลปะการตกแต่งอาหาร ” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสินกว่า  18,000 บาท
 • การแสดงดนตรีสด จากผู้ได้รับจ้างงาน U2T

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรือ U2T) โดยการสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผ่าน Live facebook สดได้ที่คิวอาร์โค้ดหรือลิงค์ด้านล่างนี้

Scroll to Top