สพม.ขอนแก่น จับมือ มข.และสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับ นร.

สำนักข่าว : esankhonkaennews

URL : http://news.esankhonkaennews.com/2021/03/19/14991

วันที่เผยแพร่ : 19 มีนาคม 2564

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมกับ สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์สามารถนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดไปสอนนักเรียนในโรงเรียน ส่วนบุคคลผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพสร้างเสริมการขาย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.ไมตรีอินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข., รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข., รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.,นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ,นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวร นิเวศ ตลอดจน ผู้บริหาร 11 วิทยาเขต และ นางกมลเนตร นาวิบูลย์วงศ์ นายกสโมสร โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น, ตัวแทนผู้ประกอบการ 8 องค์กรเศรษฐกิจ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมงาน

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในการพัฒนาทักษะอาชีพให้มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพจึงได้หารือร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เมื่อคราวประชุมวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ โรงแรมบายาสิตา และที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและรับผิดชอบต่อกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1202 จึงมีมติสนับสนุนแนวคิดของ สพม.ขอนแก่น โดยได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคมได้จัดสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามคือหลักสูตรการฝึกอบรมการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ขึ้นเพื่อบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการด้านอาชีพและทักษะของผู้เรียนจึงทำให้เกิดความร่วมมือกันขึ้น 3 ฝ่ายได้แก่ (1.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (2.) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ (3.) สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น

รูปแบบของการฝึกอบรมประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ทางการตลาดออนไลน์โดยในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ทั้ง 84 โรงเรียน 11 สหวิทยาเขต ประชาชนทั่วไป และสมาชิกของสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จำนวน 100 ราย เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันในแต่ละรุ่นซึ่งจะจัดทั้งหมด 4 รุ่น

ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,รุ่นที่ 2 วันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 ณหอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา ,รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ และรุ่นที่ 4 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีคณาจารย์และทีมวิทยากรหลากหลายสหสาขาวิชาเช่นสาขาการตลาดสาขาการเงินและการบัญชีจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นผู้สนับสนุนด้านสถานที่และจัดเตรียมงานภายในพื้นที่และจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน และสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ด้านนายจักราวุธ   สอนโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้นำเรียนขอความร่วมมือไปยังคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์มาเป็น Coach ช่วยชี้แนะนำทางพาคิดพาทำให้กับคณะครูนักเรียนและสมาชิกของสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพรวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ไม่มีแผนจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีอาชีพการขายสินค้าผ่านทางช่องตลาดออนไลน์ ในการบูรณาการ ศาสตร์สาขาวิชาที่ตรงกันกับความต้องการด้านอาชีพและทักษะของผู้เรียนจึงเกิดโครงการที่ดีและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ขึ้นและในครั้งต่อๆไป

ส่วนนายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีความยินดียิ่งที่ได้เป็นสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ ในสังกัด สพม.ขอนแก่น เป็นแห่งแรก ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ของเด็กนักเรียนที่จะมีความรู้ด้านการขายสินค้าตลาดออนไลน์ ก็ต้องชื่นชมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ที่ให้โอกาสนี้กับเด็กนักเรียน เพื่อจะต่อยอดในการศึกษา และการขายสินค้าออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง และผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรม

Scroll to Top