“KKBS “เปิดตลาดหลักสูตร เรียนป.ตรีล่วงหน้า ให้นร.ม.ปลาย ลงเรียนสะสมหน่วยกิต

สำนักข่าว : banmuang

URL : https://www.banmuang.co.th/news/region/227204

วันที่เผยแพร่ : 19 มีนาคม 2564

            เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการปฐมนิเทศผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี: KKBS PRE-B (Pre-Bachelor Degree) ภายใต้โครงการ “เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

โดยมี รศ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข.เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 39 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้บริหารจากคณะต่างๆ คณาจารย์ ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิด

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เรียนในรายวิชา ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต เพื่อเตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ให้กับผู้เรียน และฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Creativity and Sustainability)

รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มีการจัดทำโครงการเรียนรู้ล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจกับ Khon Kaen Business School สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล หลักสูตรฯนี้ ได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้ล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดด้านใด รวมทั้งสามารถลดระยะเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย เก็บสะสมหน่วยกิตได้ ได้รับประกาศนียบัตรในการผ่านเข้าร่วมการเรียนของแต่ละวิชา

Scroll to Top