ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับมอบ Notebook เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนออนไลน์

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเป็นวงกว้างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยวิธีต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทางสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 30 เครื่อง นำโดยคุณสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง รองฝ่ายวิชาการสำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนจากสำนักหอสมุด ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดี , ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นางวาสนา  รำเพยพล หัวหน้างานวิชาการและวิจัย เข้าร่วมรับมอบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ใช้ในการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรสา จุลมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานวิชาการและวิจัย ในวันเวลาราชการ หรือ ติดต่อยืมที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยตนเอง

ภาพประกอบ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

Scroll to Top