Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทยทั้ง 6 แห่งคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย CMKL มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ NVIDIA A.I. Technology Centre ที่มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกโดยของบริษัท NVIDIA  ผู้ผลิต GPU machine กลไกสำคัญของหน่วยประมวลผลความเร็วสูงทางด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลก โดยมีเป้าหมายทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการเชิงลึก ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยร่วมกันของนักวิจัยไทยและต่างประเทศให้พัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างคนและสร้างเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้สนับสนุนและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทยประสานความร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมภายใต้งานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริงโดยได้ให้งบประมาณสนับสนุนในปี 2564 กิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้มีอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมลงนามโดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วย บพข. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Thailand A.I. University Consortium is expediting AI technologies for the country growth

https://kku.ac.th/8275

Scroll to Top