KKU Library

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

สำนักหอสมุด มข. โชว์เทคโนโลยีโลกเสมือนย่อโลกให้เล็กลงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น

Scroll to Top