ม.ขอนแก่นเจ้าภาพจัดประชุม UBI หารือแนวทางการผลักดันผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมผู้แทนคณะอนุกรรมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ร่วมกับประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ครั้งที่ 3/2563 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต่อด้วยนางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ (สป.อว.) ดำเนินการประชุมหารือตามวาระ ณ โรงแรม เดอะเลค โฮเทล ขอนแก่น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันแม่ข่ายการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในฐานะเจ้าภาพ ได้เชิญผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะฯ ระดับ Spin off คือ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผลิตภัณฑ์ Protego โปรตีนผงจากจิ้งหรีด เล่าความเป็นมาในการทำธุรกิจและการสนับสนุนที่ได้รับ ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ ณ บ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ ข้อมูลผู้ประกอบการ กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาต้นแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : ณัฐกานต์ / ภาพ : ยสินทร
#MHESI #UBI #KKUUBI #UBIอีสานบน

Scroll to Top