สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีมอบงานผู้อำนวยการ

           สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีมอบงาน โดย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบหมายงานให้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           เนื่องจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รับการสรรหาให้เป็นคณบดีคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย จึงได้จัดพิธีมอบหมายงานให้กับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ โดยมีนายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นพยาน
           ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ กล่าวว่าในโอกาสนี้ว่า “ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาร่วมงานกับสำนักบริการวิชาการ บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มีความน่ารักแจ่มใส มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นเยี่ยม เหมาะสมกับการทำงานบริการวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นอย่างมาก สามารถนำพาให้สำนักบริการวิชาการ เปลี่ยนผ่านไปสู่ภารกิจใหม่ให้สำเร็จได้ ก่อนส่งต่อให้ผู้อำนวยการคนต่อไป”
           รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่า “เราต้องมาทำงานร่วมกัน งานชุมชนเดิมนั้นเราทำได้ดีอยู่แล้ว งานใหม่ คือ การศึกษาตลอดชีวิต (Life long learning) และ หลักสูตรแนวใหม่ New Normal Curriculum รวมทั้งการหางบประมาณมาเพื่อทำงาน เราต้องทำงานเชิงรุก และต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่งานใหม่ให้ได้ และขอรับสานงานต่อเพื่อส่งต่อให้กับผู้อำนวยการคนต่อไป”

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

Scroll to Top