กองกฎหมายแท๊กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz

ผู้อำนวยการกองกฎหมายนำบุคลากรเข้าหารือผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เพื่อหารือถึงแนวทางการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาที่เท่าเทียม

     เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563  เวลา 16.00 – 16.45 น. ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อม ทีมงาน เข้าหารือกับ นายชุมพร  พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ถึงความร่วมมือในการผลิตรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีประโยชน์ออกเผยแพร่สู่ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ F.M.103 MHz โดยมีนางเบญจมาภรณ์  มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุด้วย ซึ่งจากการหารือ กองกฎหมายจะผลิตรายการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวที่ใช้ภาษาในการสื่อสารแบบเข้าใจง่าย ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายจากกองกฎหมาย จะเริ่มออกอากาศเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2563 ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.10 – 16.35 น.(กำลังอยู่ในระหว่างการเลือกชื่อรายการที่เหมาะสม)

     นายชุมพร  พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้กล่าวกับทีมกองกฎหมายว่า ขอขอบคุณกองกฎหมาย ที่ร่วมให้บริการชุมชนและสังคม ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ด้านกฎหมายมาเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบรายการวิทยุ ผ่านทางคลื่น F.M.103 มข. ซึ่งนับเป็นความสำเร็จร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการขุมชนและสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจของสถานีวิทยุ มข.ในการนำเอาองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

     นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และหัวหน้างานสื่อสาร ในการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูล นโยบายด้านวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการผลิตรายการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  ซึ่งจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้กองกฎหมายได้เผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับบุคลากร หรือนักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมถึงกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาหลัก ๆ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกและข้อกฎหมายที่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ในมหาลัยตลอดจนนักศึกษาเองหรือประชาชนทั่วไป หากมีปัญหาในข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร นอกจากนั้นยังเป็นการสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  โดยกองกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ดูแลการออกกฎระเบียบข้อบังคับ การตอบข้อหารือการดูแลด้านคดีความ และเรื่องต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาด้วย ตลอดจนประชาชน หากมีข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาปรึกษาหารือข้อกฎหมายได้ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ทางโทรศัพท์ เบอร์โทรติดต่อสายตรง  0 4 3 – 2 0 2 4 42 หรือติดต่อโดยตรงที่อีเมลของผอ.กองกฎหมาย laonsa@kku.ac.th

     สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกระแสโลกที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามและมีคํามั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านการสื่อสารและสารสนเทศ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อมุ่งเป้าหมายความยั่งยืน 17 ด้าน ได้แก่ ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการวางแนวทางในการดำเนินการตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็งและเข้มข้น อันเป็นการสอดรับกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว/ภาพ เบญจมาภรณ์  มามุข

นายชุมพร  พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

Scroll to Top