ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ BEI


วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในขอบเขตเนื้อหาทางด้าน สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ ในขอบเขตเนื้อหาดังนี้

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. / ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. / ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/index
หรือติดต่อที่ E-mail : journalarchkku@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Arch.Journal.kku/

Scroll to Top