‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์’ ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม คัด 5 ทีมตัวแทน มข. แข่งต่อรอบภูมิภาค

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market ครั้งที่ 8 รอบระดับมหาวิทยาลัย ในพิธีเปิด รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมด้วย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้ 1) คุณปรีชา พันธ์นิกุล กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คุณสุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว กรรมการ บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด 3) คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) คุณกนกพร กุลศรี Strategic Planning Group Head บริษัท Brilliant & Million Co,,Ltd โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 9 ทีม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market” ครั้งที่ 8 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งเน้นด้านการผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาและนักวิจัยร่วมกันจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยัง สร้างโอกาสให้นักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ ทั้งด้านการวางแผน การทำงานทีม การคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ การประกวดครั้งนี้จะเป็นบันไดอีกขั้นที่จะนำนักศึกษาการประกวดในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อไป”


ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม นักเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Begin Again
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Urgent Job
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลทีมละ 2,500 บาท ได้แก่ ทีม คุณประหยัด และ ทีม 304

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ทีม จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประกวดฯ ในรอบระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป

Research to Market – Business Plan Competition – 5 KKU teams enter Regional Round
https://www.kku.ac.th/7477

ข่าว ณัฐกานต์ / ภาพ นภดล
#KKUSP #KKUINNOPRISE #R2M #ResearchtoMarket #งานวิจัย #ต่อยอดเชิงพาณิชย์ #แผนธุรกิจ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top