คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 57 สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมในพิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบเหรียญที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลพฤกษ์ช่อที่ 57 ให้กับตัวแทนนักศึกษาใหม่ จากนั้น นักศึกษาใหม่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงชุดพิเศษ “ตีกลองเบิกฤกษ์” การแสดงชุด “ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่” ที่สวยงามอลังการ และการแสดงดนตรีสากล วง “KKU Band” โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นการต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่อย่างงดงามอลังการ โดยมีนักศึกษาใหม่ กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า  “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จ  และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันอันทรงเกียรติ  สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความภูมิใจยิ่ง  การจัดงานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่  57  ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ สร้างความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  ขอให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วมอดินแดงแห่งนี้  เพราะถือได้ว่านักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถและมีโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ  และเมื่อได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาแล้ว  นอกจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่  นักศึกษายังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างกับการศึกษาที่ทุกคนผ่านมาเป็นอย่างมาก  ความรู้สึกที่เสมือนว่าชีวิตนักศึกษา เป็นชีวิตที่อิสระไม่มีวินัย ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับ แต่ความจริงแล้วความเป็นอิสระที่เห็นนั้น คือวินัยที่ทุกคนจะต้องยึดถือและเรียนรู้ที่จะจัดการกับชีวิตการศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ตามเวลาและขอบเขตทางวิชาการที่กำหนด  ทั้งยังต้องสามารถนำเอาวิชาความรู้ การพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย    ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ตนเองและสังคม ขอให้ทุกคนใช้เวลาในมหาวิทยาลัย  ให้คุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงาน เป็นที่ต้องการของสังคม และพร้อมสู่การปรับตัวในยุคของ Education Transformation อย่างสมบูรณ์  ขออำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีพลังกาย พลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  และประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่คาดหวังต่อไป”

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางปฏิบัติวิถีใหม่ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง และใส่หน้ากากอนามัยทุกคนพร้อมจัดรถรับ-ส่งนักศึกษาใหม่ไปยังอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 เป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และเพื่อลดความแออัดในสถานที่ จึงได้จัดการปฐมนิเทศเป็น 2 รอบ รอบละ 250 คน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาพร้อมต่อการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นขุมพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University Nongkhai Campus holds the Orientation for New Students, Class 57th
https://www.kku.ac.th/7471

Scroll to Top