ประกาศโรงทานจิตอาสา – แนวปฏิบัติการเข้าทำโรงทานเรือนพักญาติโรงพยาบาลศรีนครินทร์

สำหรับผู้มีจิตกุศลต้องการทำโรงทานให้กับผู้ที่ใช้บริการในโรงทานเรือนพักญาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีแนวปฏิบัติการเข้าทำโรงทานเรือนพักญาติโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้

ในเวลาราชการ (เวลา 8.30-16.30 น.)
1 . ผู้บริจาคสามารถแจ้งความประสงค์เข้าทำโรงทาน ผ่าน Google From, เพจเครือข่ายจิตอาสารพ.ศรีนครินทร์, เพจงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือโทรศัพท์  043-366818,
043-363336 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกต่อการเข้าทำโรงทาน และอาหารจะได้ไม่มีปริมาณมากเกินความต้องการของผู้มารับบริจาค

2.อาหารบริจาคที่นำแจก ขอความร่วมมือต้องเป็นอาหารปรุงสุก พร้อมแจก (บรรจุกล่องที่ไม่ใช่โฟม) หรือจะเป็นอาหารแห้งพร้อมแจก หรือสามารถนำใส่ได้ที่ตู้ปันสุข

3. การแจกอาหารบริจาคมี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นผู้รับมอบอาหารและนำไปแจกให้กับผู้ที่พักเรือนพักญาติ รับแจกตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
กรณีที่ 2 ผู้บริจาคสามารถแจกอาหารบริจาคได้ด้วยตนเอง

4. ก่อนเข้าทำโรงทาน ขอความร่วมมือผู้บริจาคกรุณาตอบแบบประเมินการปฏิบัติสำหรับผู้จัดเตรียมอาหารโรงทาน ตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านสุขาภิบาล (งานเวชกรรมสังคม)

6. ขณะแจกอาหารจะมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารดูแลระหว่างแจกอาหาร ตามนโยบาย social distancing และขอความกรุณาใส่หน้ากากอนามัย

นอกเวลาราชการ (16.30-20.00 น.) / วันหยุดราชการ (08.30-20.00น.)
1. แจ้งความประสงค์ หรือลงทะเบียนเข้าทำโรงทานที่เรือนพักญาติกับเจ้าหน้าที่หน่วยอาคาร

2. อาหารบริจาคที่นำแจก ต้องเป็นอาหารปรุงสุก พร้อมแจก (บรรจุกล่องที่ไม่ใช่โฟม)

3. การแจกสิ่งของบริจาคมี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นผู้รับมอบอาหารและนำไปแจกให้กับผู้ที่พักเรือนพักญาติ รับแจกตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
กรณีที่ 2 ผู้บริจาคสามารถแจกอาหารบริจาคได้ด้วยตนเอง

4. ก่อนเข้าทำโรงทาน ขอความร่วมมือผู้บริจาคกรุณาตอบแบบประเมินการปฏิบัติสำหรับผู้จัดเตรียมอาหารโรงทาน ตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านสุขาภิบาล (งานเวชกรรมสังคม)

5. ขณะแจกอาหารจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารดูแลระหว่างแจกอาหาร ตามนโยบาย social distancing

ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าทำโรงทาน
https://forms.gle/bPeo9X4xF3Jagn9E8

เรือนพักญาติชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใกล้กับ ปั้ม ปตท. มข. / ใกล้หอพักอินเตอร์

 

Scroll to Top