คณะวิศว มข. ร่วมลงนาม MOU กับ บจก.ไอดี ไดรฟ์

 

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุทธิ์สมร  แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสำหรับการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คุณวรรณี  เนตรสิงหนาท ผู้อำนวยการ บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกใหม่แบบ Knowledge-Based เข้าสู่ยุค Digital Economy “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร” จึงถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยาพ่นปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบ การทำธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาบริหารจัดการในการให้ความรู้ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร” และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของเกษตรกร และเกิดการพัฒนาบริหารจัดการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวโดย งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”