“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”ติวเข้ม!ออนไลน์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหารขอนแก่น

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL:https://www.banmuang.co.th/news/region/197255
วันที่เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2563

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์การท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อโครงการ “Gastronomy Tourism for Local People in Khon Kaen Province” และโครงการ “Digital Marketing of Gastronomy Tourism for Local People in Khon Kaen MICE City” กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการต้นทุนและกำหนดราคามาตรฐานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม จัดการความรู้และสื่อความหมายสร้างการเรียนรู้เชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้อาหารพื้นถิ่น เป็นจุดขาย จัดทำมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเป็นฐาน รวมถึงการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในรูปแบบ Digital Marketing แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยการสื่อความหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top