ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2563

20544

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 811/2563) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)