วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหนังสือขอนแก่นโมเดลแก่ผู้นำรัฐบาล

660
ขอนแก่นโมเดล

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน (ก.บ.ภ.) ได้มอบหนังสือ ขอนแก่นโมเดล ให้แก่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พลเอกอนุพงษ์ เหล่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข  นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย

     หนังสือขอนแก่นโมเดล แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น ตัวแบบการพัฒนาที่เรียกว่า ขอนแก่นโมเดล ที่รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาร่วมสร้างระบบนิเวศของเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งให้เมือง เป็น “เมืองใกล้บ้าน มีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาเมือง” โดยการอนุมัติจากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์  จันทร์โอชา และได้มีการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย และจากแกนนำในจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในการผลักดัน พัฒนา อาทิ กลุ่มแปดองค์กรเศรษฐกิจ กลุ่มปัญจมิตร มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า กลุ่มศรีจันทร์คลับ สภาเมืองขอนแก่น KKTT  KKTS และภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาของขอนแก่น ที่ทำให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ของประเทศไทยที่เรียกว่า “ขอนแก่นโมเดล”

ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดของหนังสือขอนแก่นโมเดลได้ที่ https://oer.learn.in.th/author/authorDetail/8361

ภาพ/ข่าว: COLA KKU