ศึกษาศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนสอนออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือภายใต้สถานะการ COVID-19

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหัวข้อ “การสร้างวิถีการเรียนรู้ยุคใหม่ปลอดภัยจาก COVID-19″ โดยมี ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ ร่วมถึงการใช้เครื่องมือใน การเปิดรายวิชาในระบบ KKU e-learning การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้และแบบทดสอบร่วมถึงการใช้งาน Google Hangouts Meet และ Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้าง Virtual Classroom ในการนำเสนองานในรู้แบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการอบรมเป็นคณาจารย์ผู้สอนคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อตอบนโยบายของการเรียนการสอน และการสอบประเมินผลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการลดความเสี่ยงในสภาวะการระบาดของ COVID-19 อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรออนไลน์สำหรับนักศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต

 

 

Scroll to Top