ประกาศ ขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน

ประกาศ ขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Khon Kaen University Announcement (Number 596/2020) The Extension of Final Examination Period, the End Date of the Semester, and the Final Day for Grade Submissions for the Academic Year 2019: During the Surveillance Period of the New Coronavirus 2019 (COVID-19)

Scroll to Top