สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน

         สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ด้าน “ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และทำอย่างไรให้การจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ถูกอกถูกใจ ตรงความต้องการของคนในท้องถิ่น “ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567  ณ รงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

        การอบรมในครั้งนี้ได้ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาถ่ายทอดประสอบการณ์และ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่สนใจหรือว่าที่ผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ในการหาเสียงเลือกตั้งตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามกฎหมายจัดตั้งได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ กติกาในการจัดการเลือกตั้งเช่นวิธีการหาเสียงเลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครการยื่นการมายื่น หรือการยื่นเกินกำหนดหรือการยื่นค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จตลอดจนกระบวนการในการลงคะแนนเลือกตั้ง การได้รับเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง และตระหนักถึงถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งความสำคัญในการขับเคลื่อน แก้ปัญหาแก่ประชาชนและสร้างความเจริญในท้องถิ่น

 

Scroll to Top