สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน

 

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบันที่มีอยู่รอบตัว โดยหวังอย่างยิ่งว่าการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะบุคลากรสำนักบริการวิชาการให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างถูกวิธี


ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ Generative AI ทั้งในด้านแนวคิดและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเภทและการประยุกต์ใช้ AI ในงานต่าง ๆ จากนั้นได้สาธิตตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานของบุคลากร การออกแบบและพัฒนาระบบ AI สำหรับงานเฉพาะ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้ AI โดยได้เน้นเน้นย้ำ แนวคิดและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันและอำนวยความสะดวกในการทำงาน

         การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน AI รูปแบบต่างๆที่มีในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top