สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร และ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน

         ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรและกล่าวรายงานโดย นางสาวนฤมล แสงทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ หลักสูตรนี้มีการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย การฝึกปฏิบัติขึ้นโต๊ะเจรจา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธรรมชาติของความขัดแย้ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมถึงฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยทั้งด้านการใช้คำพูด เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจและการขอโทษอย่างจริงใจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยโดยตรง

         การอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน อาทิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำรวจ นิติกรหน่วยงานท้องถิ่น โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ในลำดับต่อไป

 

Scroll to Top