OASKKU

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน

         สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เพื่อพัฒนาศัก […]

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill บุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ “ รุ่นที่ 5

                สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลาก

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill บุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ “ รุ่นที่ 5 Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร IT Auditing รุ่นที่ 1 Upskill บุคลากรด้านงานตรวจสอบภายในงานไอที

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร IT Auditing รุ่นที่ 1 Upskill บุคลากรด้านงานตรวจสอบภายในงานไอที Read More »

Scroll to Top