banmuang-“มข.”เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

“มข.”เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

 

สำนักข่าว  :    banmuang.co.th

URL  :    https://www.banmuang.co.th/news/region/374349

วันที่เผยแพร่  :  23  Mar 2024

Scroll to Top