สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ลงนาม (MOA) เพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมลกลกิจ สำนักบริการวิชาการ
     
                พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ราชาวดี เพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ และนางสาวจุติมน บุญเศษ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ประกอบไปด้วย นายประหยัด สืบเมืองซ้าย รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ และ ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด และบุคลากรสำนักบริการวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธี
              รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวถึงพันธกิจที่สำคัญของสำนักบริการวิชาการในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) สำนักบริการวิชาการเองโดยทำหน้าที่ประสานงานกับคณะและองค์กรต่างๆ เพื่อบูรณาการจัดทำหลักสูตรหลากหลายสาขาและเพื่อบริการวิชาการให้แก่บุคลากรของภาครัฐและประชาชนทั่วไป และเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมกับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญอีกด้วย
               ดร.ราชาวดี เพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ โดยบริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทเองก็มีความพร้อมในการที่จะร่วมกันยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะทางด้านบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
            ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ ทางบริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน มีความพร้อมและมีความยินดีที่จะร่วมงานเพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพร้อมประสานและอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเป็นวิทยากร
Scroll to Top