สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill ด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสารธารณสุข รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและรักสันติธรรม รักสคูล จัดหลักสูตรฝึกอบรม การสือสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความชัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

         หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการสื่อสาร และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อตอบโจทย์โครงการ Care D+ เพิ่มทักษะการสื่อสารแบบใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้คำพูดและท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสื่อสารจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

       ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแทพย์ จากหลากหลายส่วนงาน เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล นิติกร เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารในการบริการทางการแพทย์ นับเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ มากประสบการณ์ ประกอบไปด้วย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล , อาจารย์วิภาศิริ ชูวงศ์ตระกูล ผู้ประนีประนอมศาลอาญาพระโขนง/ศาลแพ่งพระโขนง /ศาลแขวงดอนเมือง วิทยากรด้านการไกล่เกลี่ย, อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและรองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลวิทยากรด้านการไกล่เกลี่ย

 

Scroll to Top