สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย นายประหยัด สืบเมืองซ้าย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม, อาจารย์ ดร.ฤทธิไกล ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน, นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ,นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 ท่าน ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

   

         รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ได้กล่าวถึงพันธกิจของสำนักบริการวิชาการในด้านการการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating Shared Value) ในประเด็นของการหาแหล่งทุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ จากท้ังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก กลไกการติดตามและประเมินผล ระบบการจัดเก็บข้อมูลการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานของสำนักบริการวิชาการ รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตที่จะเก็บเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต (credit Bank) และการดำเนินงานหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology) ซึ่งบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top