สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี พ.ศ.2567

   
     สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ คณะธุรกิจและการบัญชี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการร่วมมือในการดำเนินโครงการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำองค์ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ในด้านอื่น ๆ ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน และเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้ก้าวสู่ความยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี และ ดร.จินณพัษ ปทุมพร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
        รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า สำนักบริการวิชาการ มีความยินดีและขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้ร่วมจัด โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นำร่องการบูรณาการ องค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ตระหนักและรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และได้ร่วมพลังขับเคลื่อน ร่วมผลักดันโครงการเชิงบูรณาการที่เป็นประโยชน์สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์จัดการด้านการเรียนการสอนของการสร้างชุมชนแห่งการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน ที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจสร้างสรรค์คู่สังคมไทย อีกทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคมในการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนักศึกษาร่วมแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์และต่อยอดองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติการจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล
ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น 1
      นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น 1 กล่าวว่า ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มาโดยตลอดและหวังว่าทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Best of the Best ในระดับชาติต่อไป
         นายวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 11 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ได้ให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้แก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม
            ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี และ ดร.จินณพัษ ปทุมพร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาแก่ทีมออมสินยุวพัฒน์จำนวน 5 ทีม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และวางแผน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านบัญชี ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 

Scroll to Top