สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 รุ่น 3

               สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 การเขียน Sper เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรมจำนวน 37 ท่าน
                 วิทยากร อาจารย์เพชร โพสาราช ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในบริบทของท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและความคุมงานก่อสร้าง ( นักบริหารงานการช่าง) พร้อมทีม โดยหลักสูตรนี้ เกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียด หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 การบริหารสัญญาและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง และการคำนวณค่า K
               ผู้เข้ารับการอบรมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ เข้าใจในกระบวนการจัดหาพัสดุ ขยายเวลา ปรับ ลด งดค่าปรับ เพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการอุทธรณ์และการร้องเรียน
Scroll to Top