ม.ขอนแก่น บุกตลาดอินเตอร์ Thailand Education & Job Fair 2024 ที่กัมพูชา พร้อมรับนักเรียนต่างชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมงาน Thailand Education & Job Fair 2024 ณ the Cambodia-Japan Cooperation Centre, Royal University of Phnom Penh จัดโดยสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับ Go Study Thailand ออกคูหาเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ และการสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในโรงเรียนนานาชาติในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ CIA First International School, World International School Cambodia และ American Intercon School และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันเปิดงาน Thailand Education & Job Fair 2024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นอย่างมาก มีผู้เข้ามาพูดคุย สอบถามข้อมูลหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลทุนการศึกษา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการการเดินทางเข้ามาศึกษาอยู่ในประเทศไทย อาทิ การทำวีซ่า บรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนจาก The Cambodian Higher Education Association (CHEA) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสถาบันการศึกษาต่างๆรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า 40 สถาบันและมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมงาน Thailand Education & Job Fair 2024 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา สร้างเครือข่ายและปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษากัมพูชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานดังกล่าว
ในโอกาสนี้ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ในการบริหารจัดการในเรื่องการให้การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ สถานเอกอัคราชทูตไทย ได้ย้ำความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษากัมพูชา รวมทั้งสถาบันการศึกษาของไทย และกล่าวสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วัฒนธรรม หรือภาษา ซึ่งล้วนแต่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนของทั้งสองประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตไทย ยินดีให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น

ในช่วงท้ายของการหารือ สถานเอกอัคราชทูตไทย ได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยขอความร่วมมือสมาคม CHEA ช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่นักศึกษาไทยและชาวต่างชาติที่สนใจต่อไปด้วย

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

KKU joins Thailand Education & Job Fair 2024 in Cambodia for more international students

https://www.kku.ac.th/17554

Scroll to Top