มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (05/12/2566) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยในช่วงเวลา 06.30 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และในช่วงเวลา 08.00 ได้มีพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้นำองค์กร ภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นงานจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่โดดเด่น เช่น 1. โครงการแกล้งดิน   2. โครงการปลูกหญ้าแฝก  3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน  4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่  7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  8. โครงการฝนหลวง  9. กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น พระองค์ทรงทุ่มเทกำลังพระสติปัญญาและพระวรกาย ทรงออกเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาตินานัปการ

 

Scroll to Top