ธนาคารพงสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ธนาคารพงสะหวัน สำนักงานใหญ่ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะผู้บริหารธนาคารพงสะหวันนำโดย ท่านสิวิไล พรมมะจัก ประธานธนาคารพงสะหวัน และท่านมาดามแสงดาว บุพะกอนคำ รองประธานกลุ่มบริษัท พงสะหวัน เข้าร่วม ต้อนรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับฟังการนําเสนอ โครงการ/วิจัย จากผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 จำนวน 2 คน โดยมีการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สะท้อนคิดการปฏิบัติสหกิจศึกษา และข้อเสนอแนะจาก กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการ ดําเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน นานาชาติ และเพื่อ นําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในโอกาสเดียวกันก็ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 จำนวน 9 คน จากคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะสหวิทยาการ ในครั้งนี้อีกด้วย

การดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทํางานนานาชาติระหว่าง บริษัท พงสะวัน กรุ๊ป และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นช่องทาง ในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา รวมถึงการแข่งขันเพื่อให้ได้รับการ จ้างงานและเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการดําเนินโครงการ ดังกล่าวยังเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมกับการดําเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจน โครงการนี้จึงเป็นการ จัดการศึกษาที่ตอบโจทย์และสร้างผลลัพธ์ได้ตามที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top