เทคนิคการแพทย์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตย์ฯ มข. หนุนความรู้ชุมชน ผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

        คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน ภายใต้โครงการ CIGUS
         ปัจจุบัน สังคมประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ โรค NCDs กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม อัตราโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการวิเคราะห์และพัฒนาร่วมกันระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผู้คิดค้นผลงานนวัตกรรม : “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง” และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน เกิดเป็นโครงการ “พัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน” ภายใต้โครงการ CIGUS (C – community, I – industry, G – government, U – university, S – society) เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กันยายน 2566 และ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21-22 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และ ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ พร้อมด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการสร้างเตียงฯ ให้แก่ประชาชน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ได้ร่วมมอบเตียงพลิกตัวฯ ให้กับเทศบาลตำบลบ้านโต้น จำนวน 3 เตียง และเทศบาลตำบลหนองแวง จำนวน 2 เตียง รวม 5 เตียง พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ  การให้ความรู้และวิธีการใช้เตียงพลิกตัวฯ โดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์    เรื่อง วิธีการสร้างเตียงพลิกตัวฯ โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
และการให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงพลิกตัวฯ โดย อ.ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน
ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

Faculties of Associated Medical Science, Economics, and Architecture, KKU, transfer knowledge in producing low-cost side-positioning beds to the community for assisting bedridden patients

Scroll to Top