มข. จับมือ EIU ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา- กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้บริหารและผู้แทนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Eastern International University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (EIU) นำโดย Mr. Nguyen Tan Loi ตำแหน่ง Chairman of the University Council, EIU ณ ห้องสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Eastern International University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความยินดีที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกอบรม ณ Eastern International University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภาคเอกชน Becamex group เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือภายใต้สถาบันการศึกษาชั้นนำในเวียดนามมากกว่า 20 สถาบัน และในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร มข. ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม และพบปะหารือ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย EIU เพือพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษา อีกด้วย”

Mr. Nguyen Tan Loi, Chairman of the University Council, EIU กล่าวว่า “กระผมในนามคณะผู้แทน Eastern International University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบปะคณะผู้บริหาร มข. และได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันในวันนี้ มหาวิทยาลัย EIU มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน Education transformation เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัย EIU ยินดีต้อนรับนักศึกษา มข. ที่ประสงค์จะมาสหกิจศึกษา ณ EIU ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การลงนามในครั้งนี้ จึงแสดงถึงความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง และกระผมขอขอบคุณคณะและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้”

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทางวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกอบรม โครงการสหกิจนักศึกษา

หลังจากนั้น คณะผู้แทน EIU ได้เข้าพบ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย และ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนหารือ ด้านนโนบายการการบริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้แทน EIU ได้เยี่ยมชม และพบปะหารือผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้หารือ ณ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ 2. วิทยาลัยนานาชาติ 3.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

เรียบเรียง: ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการต่างประเทศ

KKU signs MOU with EIU for educational collaboration and student exchange

https://www.kku.ac.th/17077

Scroll to Top