เริ่มแล้ว! สมัครสอบ NETSAT 1-20 พ.ย.นี้ DEK67 ใช้คะแนนยื่นโควตา มข.รอบภาคอีสานได้ทุกคณะ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (NETSAT) เปิดรับสมัครสอบ NETSAT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น 2-3 เป็นวันแรก ก่อนที่จะมีการสอบในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศผลคะแนนทดสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทำไมต้องสอบ NETSAT

สำหรับการสอบ NETSAT เกิดขึ้นเพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถของตนเอง มุ่งเน้นด้านสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้ และเพื่อวัดความสามารถหรือทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ที่สำคัญยังสามารถนำผลคะแนนใช้ยื่นสมัครรอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทุกคณะ โดย NETSAT เปิดสอบทั้งหมด 6 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ซึ่งมีค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบ โครงสร้างข้อสอบ (Blueprint) ได้ที่ https://netsat.kku.ac.th/home/blueprint/

ขั้นตอนการสมัครสอบ NETSAT

สำหรับครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียน เป็นผู้ดำเนินการ ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาในระบบประสานงานโรงเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ส่วนกรณีที่ครูผู้ประสานงานยังไม่มี Username และ Password สำหรับเข้าใช้งาน โปรดติดต่ออีเมล netsat@kku.ac.th

ขณะเดียวกัน หากนักเรียน/นักศึกษาสมัครเอง จะมี 2 ขั้นตอน คือ 1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ถ้าหากพบข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลนักเรียนในระบบ” โปรดติดต่อครูผู้ประสานงานอีกครั้ง 2.หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครสอบได้

ทั้งนี้ คะแนนผลการทดสอบ NETSAT มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผล ซึ่งระบบจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา จากแต่ละรอบ เพื่อยื่นคะแนนโดยอัตโนมัติ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบประเมินสมรรถนะ NETSAT สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://student.netsat.kku.ac.th ส่วนข้อมูลเกณฑ์คะแนน ค่าน้ำหนักของรายวิชา NETSAT ที่ใช้ยื่นสมัครรอบโควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Admission KKU การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://admissions.kku.ac.th

Scroll to Top