ม.ขอนแก่นคัดแล้ว 5 ทีมเด็ด โครงการ ‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)’ ปีที่ 11 มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หนุน University Startup

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) ประจำปี 2566 รอบระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าคณะผู้จัดงาน และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วม ณ The Beegins Co-Working Space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการ R2M ได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นเพื่อ ผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาทุกคณะ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ยินดีสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป”

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) ผศ.ดร.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

4) ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานวิจัย : ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น โดย รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม I4S นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
งานวิจัย : สารเคลือบวัสดุสิ่งทอที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ โดย รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรได้แก่ ทีม Powerpuff Girls นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานวิจัย : การพัฒนาการผลิตวัสดุดูดซับสารธาตุอาหารชนิดใช้ซ้ำได้ สำหรับระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ทีม Why are we here ? นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานวิจัย : กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ประมวลพฤติกรรมจากวิดีโอแบบออนไลน์ โดย รศ.ดร.อัมพรพรรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์

 และทีม Honey Toast นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานวิจัย : ฟิล์มไบโอพลาสติกที่ละลายน้ำได้-คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดย ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล คณะวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตาม โครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) ประจำปี 2566 นี้ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดย 5 ทีมนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเข้าร่วมกิจกรรม Boot camp ครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อพัฒนาแผนศึกษาความเป็นไปได้ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสู่การประกวดในรอบระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage : KKU Science Park

ภาพ : พรสุดา

ข่าว : ณัฐกานต์

Scroll to Top