คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เดินหน้า จัดประชุมชี้แจง “ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จัดประชุมชี้แจง “ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ให้แก่ประธานคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ หรือผู้แทน ตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 34 หน่วยงาน

ในการนี้มี โดยมี นายสุรพล  เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอำนาจ  พรหมสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ  นายเสกสิทธิ์ สังคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ  รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่นนนท์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุรพล  เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพล  เพชรวราประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กล่าวว่า รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำรงตำแหน่งครบวาระ  ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีคำสั่งที่ 8846/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการสรรหาให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นอธิการบดี โดยดำเนินการตามข้อบังคับฯ ที่กำหนด ซึ่งข้อบังคับฯ นี้ เป็นฉบับใหม่และใช้ในการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้เป็นครั้งแรก

“วิธีการให้ได้มาซึ่งชื่อของผู้เหมาะสมเป็นอธิการบดีมี  2 วิธี คือ วิธีการเปิดรับสมัครทั่วไป และวิธีการเสนอชื่อ ซึ่ง รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป”

นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  และทิศทาง นโยบาย แผนและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่ สภามหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความโปร่งใสของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่จะดำเนินการสรรหาให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมมาบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กล่าวว่า “ที่มาของการปรับปรุงข้อบังคับฯ โดยในฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เป็นการปรับปรุงในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกำหนด”

 

รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

จากนั้นรศ.ดร.ธนชาติ  ได้ เชื่อมโยงไปยังประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละฉบับ และอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะสาระสำคัญในข้อ 13 ของข้อบังคับฯ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อที่จะต้องดำเนินการ

ในช่วงท้าย ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เปิดให้ที่ประชุมได้อภิปรายและซักถามเพิ่มเติม ซึ่งคำถามโดยมากเป็นการสอบถามเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในหน่วยงานให้ได้มาซึ่งรายชื่อ  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เน้นย้ำตามข้อบังคับฯ มิให้ดำเนินการโดยวิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง กรณีดำเนินการด้วยวิธีการที่มีผลลัพธ์เป็นความถี่ของรายชื่อ จะต้องไม่ใช้ความถี่นั้นเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสิน

นายสุรพล  เพชรวรา ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กล่าวว่า “การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้น เป็นความสง่างาม ซึ่งประธานคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายฯ เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อฯ และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายฯ    การเสนอชื่อให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องแนบประวัติ ผลงาน ที่ลงนามรับรองโดยผู้ถูกเสนอชื่อด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานเสนอได้จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ จะไม่เสนอชื่อ หรือจะเสนอ 1 ชื่อ หรือ 2 ชื่อ  ก็ได้ กรณีเสนอมากกว่า 3 ชื่อ ถือว่าการเสนอชื่อเป็นโมฆะ”

เนื่องจากเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจมีข้อความที่ไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงให้ฝ่ายเลขานุการฯปรับแก้ไขข้อความให้ครบถ้วน และออกเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2566

สำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป จะเป็น การรับสมัคร และ รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2566 โดยการจัดส่งเอกสาร บรรจุซองปิดผนึกจ่าหน้า เรียน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารสิริคุณากร โดยส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital File) บันทึกลงใน Handy Drive อีก 1 ชุด

สามารถศึกษาข้อมูลการสรรหาอธิการบดีเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://council.kku.ac.th/post/5138

สรุปการสื่อสารปชส 4 ตค 66

 

 

Scroll to Top