‘อาจาริยสาสมาธิ’ หลักสูตรอบรมอาจาริยสา เผยแผ่วิชาครูธรรมะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  คณะอนุกรรมการหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ และศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ โดยมี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ  และ พญ. วรารัตน์  สรรพกิจ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศ 112 คน  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และห้องสิริคุณากร 4  อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2566  โดยมีพิธีปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 และจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 มีการเริ่มพิธีปฐมนิเทศ  โดย พระราชปัญญาวชิโรดม ( สุพล ขนฺติพโล ) นำบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นคณะกรรมการอบรมนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ก่อนชมเทปสัมโมทนียกถา  ต่อด้วยพระราชปัญญาวชิโรดม ( สุพล ขนฺติพโล ) กล่าวให้โอวาท

รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

                รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  กล่าวว่า  “ทราบว่าการอบรมอาจาริยสาสมาธิมีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง เป็นการรวมอาจารย์สมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวและเป็นเอกภาพ เพื่อให้คณาจารย์สมาธิที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ประยุกต์เข้ากับหลักสูตรครูสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเตรียมอาจารย์ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรหลักสูตรครูสมาธิ เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นไปตามความต้องการของสาขา และกลุ่มสาขา  จากการได้ติดตามการดำเนินงานด้านสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ขอชื่นชมต่อการพัฒนาการของสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาที่ได้นำหลักสูตรสมาธิเข้าสู่คนทุกวัย ซึ่งสามารถนำสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิตทั้งชีวิตประจำวัน การเรียน และการงาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ ผู้บริหารหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ ที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ อ.27 ในครั้งนี้ และยังเป็นกำลังใจให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันนับเป็นการขับเคลื่อนสังคมที่มีพลังจิตอย่างยั่งยืน”

พญ. วรารัตน์  สรรพกิจ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ

                พญ. วรารัตน์  สรรพกิจ  กล่าวว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดม และท่านเจ้าคุณพระชิรวรคุณ ได้สละเวลามาร่วมงานอบรมอาจาริยสารุ่นที่ 27 ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเนื่องจากมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมากที่สุดในการอบรมอาจาริยสาทุกรุ่นที่ผ่านมา เพื่อรองรับการขยายงานหลักสูตรสมาธิต่างๆของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยได้แบ่งการจัดอบรมเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วัดศรีรัตนธรรมาราม ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 15 -17 กันยายน 2566 จำนวน 404 ท่าน  ครั้งที่ 2 ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ก.ย – 1 ต.ค 2566 จำนวน 112 ท่าน  และครั้งที่ 3 วัดเทพเจติยาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ 27-29 ต.ค 2566 จำนวน 121ท่าน  รวมทั้งสิ้น 637ท่าน”

“การจัดอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ เป็นหลักสูตรที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ได้จัดทำเป็นหลักสูตรพิเศษขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์สอนเพื่อช่วยเผยแผ่วิชาครูสมาธิ เป็นการรวบรวมอาจารย์สอนสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียว  ทั้งนี้เพื่อความเป็นเอกภาพ จะมีอิทธิพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ สามารถนำความเจริญรุ่งเรือง และรักษาเสถียรภาพของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้”

“การจัดอบรมหลักสูตรอาจาริยสานั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้ทำความเข้าใจในวิชาสมาธิเพิ่มเติม ไขข้อสงสัย เพื่อให้เป็นผู้สอนที่มีความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มีความสามารถในการสอนวิชาสมาธิได้อย่างถูกต้องตามหลักการที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้สอนไว้  กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย การฟังบันทึกภาพบรรยายหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม การเข้ากลุ่มสนทนา สอบข้อเขียน ฟังเฉลยข้อสอบ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ  หลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้วเชื่อว่าอาจาริยสาทุกท่านจะมีความรู้ ความมั่นใจ ในการนำความรู้วิชาสมาธิเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  ในการจัดอบรมอาจาริยสารุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 นี้ ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร  ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ คณะอนุกรรมการอาจาริยสา  และคณะทำงานศูนย์วิชาการสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทำงานจิตอาสาทุกท่าน”

ในวันที่ 1 ตุลาคม  2566  เป็นพิธีปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมอาจาริยสาสมาธิ รุ่นที่ 27 โดยมี อ.พญ.วรารัตน์สรรพกิจ ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจาริยสาสมาธิ กล่าวรายงานการจัดผลการอบรม  พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขันติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์  เจ้าคณะอำเภอจอมทอง (ธ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร ให้โอวาทในการปิดการอบรม พร้อมกับมี ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร  กล่าวปรารภและแสดงความยินดี  อ. ชูศรี คูชัยสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด  นับว่าการอบรมอาจาริยสาสมาธิ รุ่นที่ 27 ได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ เพื่อสืบสานปณิธาน แห่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :    รวิพร   สายแสนทอง

   

Scroll to Top