หอศิลป์ มข. พาท่องศิลปะแห่งแดนใต้ พบกันนิทรรศการ Art of the seas

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม Art of the seas ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้กล่าวแสดงความรู้สึกในนามผู้แทนผู้จัดแสดงนิทรรศการ และกล่าวรายงานโครงการต่อประธานในพิธี

ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้มีผู้เข้าพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมศิลปะแห่งแดนท้องทะเล Art of the seas ผู้แทนคณาจารย์และศิลปิน นำโดย ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการผู้ประสานงานนิทรรศการในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ดร.ดาวรรณ หมัดหลี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคุณหทัยรัตน์ รณโพรี ศิลปินผู้ร่วมแสดงงาน, เครือข่ายครูศิลปะจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างอบอุ่น
ผู้แทนผู้จัดแสดงนิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะแห่งแดนท้องทะเล Art of the Seas ในเดือนกันยายนนี้ เป็นการแสดงงานกลุ่มของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี/ มหาวิทยาลัยทักษิณ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย / มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศิลปินผู้มีชื่อเสียงของภาคใต้ รวมจำนวนกว่า 40 ผลงาน

ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะกรรมการผู้ประสานงานนิทรรศการ Art of the Seasซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายทางด้านเทคนิค ถ่ายทอดความงาม สร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับชมนิทรรศการทุกท่าน เป็นการแบ่งปันสุนทรียภาพของงานศิลปะ เพื่อให้ผู้ที่ได้ชมผลงานมีความสุข ทั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
***เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top