IRDTP for ASEAN จัดอบรมบุคลากร เสริมทักษะเขียนข่าว หนุนวิชาชีพครูสู่สากล

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP for ASEAN) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยมี  รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร ที่ปรึกษาด้านบริการและจัดฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมเป็นเกียรติ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากร จำนวน 15 คน  ณ ห้องประชุม 101 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร ที่ปรึกษาด้านบริการและจัดฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร  กล่าวว่า  “ตามที่สำนักงานอธิการได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานบริหารจัดการกลาง หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเน้นการบูรณาการการทำงาน การสร้างเสริมทัศนคติ ความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อพัฒนากระบวนงาน การเสริมศักยภาพเฉพาะด้าน เช่น บุคลิกภาพ ทักษะด้านภาษา ดิจิทัล คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยเน้นงานในหน้าที่ ที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ งานวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อให้ผลงานมีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพ”

“สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพที่บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ งานวิชาชีพเฉพาะด้าน และการเสริมศักยภาพเฉพาะด้านดังกล่าว เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจุบัน อีกทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงานที่จะทำให้บุคลากรได้รับความรู้และแรงบันดาลใจ  เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การกำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถประยุกต์และเข้าใจแนวปฏิบัติการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนำไปพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร และเพื่อส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากร”  รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร  กล่าวในที่สุด

ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยาย  เทคนิคการเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์องค์กร  และการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารองค์กร โดย นางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์ และ นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  จากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

นางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  กล่าวว่า  “ในยุคปัจจุบันข่าวต่าง ๆ ถูกสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์ หน่วยงาน คณะ หรือองค์กรจำเป็นต้องมีการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจะสื่อสารได้ชัดเจน ครบถ้วนตรงกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่แน่น นั่นคือการสรุปข้อมูลของโครงการให้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรที่พร้อมเผยแพร่ได้ โดยเมื่อได้ข้อมูลที่รอบด้าน ครบถ้วนแล้ว จะสามารถขยายผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น“

นางสาวภัทรสุดา  พิบูลย์

นางสาวภัทรสุดา  พิบูลย์  ผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า  “การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้  นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองได้รับความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนข่าว  ได้พัฒนาตนเอง มีทักษะเพิ่มขึ้น และจได้นำเอาความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้นำไปต่อยอดในการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป”

ภาคบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ ‘ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรค Office Syndrome’  โดย นางสาวรุ่งทิพย์ เฉลิมแสน นักกายภาพบำบัด  สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในแง่ของการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ ทางกายภาพ ให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีพร้อมต่อการทำงานอย่างมีความสุข

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารองค์กร สำหรับบุคลากรในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแล้ว  ยังเกิดประโยชน์อย่างยิ่งที่บุคลากรจะสามารถสื่อสารภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ไปสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ไกรรัฐ  มันหาท้าว  /  วัชรา  น้อยชมภู

 

 

Scroll to Top