การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “SMART MEDICAL LABORATORY FOR ALL” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้จัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ในหัวข้อ SMART Medical Laboratory for All” วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นพ.ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวอรทัย สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นายทรงฤทธิ์ ศรีลุนช่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบนโยบาย ความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ได้ถูกต้อง รวมถึงเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในมวลสมาชิกผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ และในการจัดประชุมครั้งนี้ มีการมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพอีกด้วย

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ กล่าวว่า งานด้านเทคนิคการแพทย์ เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านในการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาข้อมูลความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย นำไปสู่การวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษาโรคหรือเพื่อใช้ในการพยากรณ์การเกิดโรคในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น นักเทคนิคการแพทย์จึงต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และต้องติดตามเทคโนโลยี ในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง กล่าวว่า จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการ บุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้สนใจ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมครั้งนี้ มีการแสดงนิทรรศการด้านน้ำยาและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการให้บริการของห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกว่า 450 คน และยังได้รับความสนใจจากบริษัทร่วมนำเทคโนโลยี และเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์มาแสดงอย่างคับคั่ง กว่า 50 บูธ โดยทางเจ้าภาพในปีนี้ เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่นและประทับใจ

Scroll to Top