ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ สมัครเข้าร่วมชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ สมัครเข้าร่วมชมรมฯ

โดยสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
เอกสารเวิร์ด
เอกสาร pdf

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณบุญล้อม ทองพรมราช งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มข.
สอบถาม โทร. 043 202 338, 093 504 6434 E-mail: sboonh@kku.ac.th

Scroll to Top