มข.จัด Art Lane และ เทศกาลอาหารนานาชาติ สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษานำเสนอผลงาน

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงการถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 17 และ เทศกาลอาหารนานาชาติ ครั้งที่ 4  ณ  บริเวณถนนสะพานขาวา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563  ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับ  มีการแสดง Flash Mob Dance โดยนักศึกษาวิชาเอกการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์  การแสดงแบบเสื้อผ้า Fashion show ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ ในพิธีเปิด บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มาร่วมเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก  

ผศ. ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  กล่าวว่า  โครงการถนนศิลปะ (Art Lane) ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปี ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 ได้มีการปรับขอบเขตของโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย คือการยกระดับการจัดโครงการและกิจกรรมให้มีความเป็นวิชาการสร้างสรรค์อาเชียนและนานาชาติ ด้วยการเชิญเครือข่ายขององค์กร สถาบันการศึกษา จากคณะวิชา ศูนย์ สำนักต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อยู่แล้วจาก 27 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการเชิญเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเชียนและสถาบันการศึกษานานาชาติ ที่มีนักศึกษา คณาจารย์ประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการการสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ในทางปฏิบัติต่อไป

       การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลากหลายหน่วยงาน อีกทั้ง ความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ที่ผ่านการศึกษาวิจัย บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม นำมาสู่การแสดงผลงานที่เรียกว่าเป็นวิชาการข้างถนน ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรก เป็นวิชาการสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและสายวิชาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนที่สองคือ วิชาชีพสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอผลงานของศิลปิน นักร้อง นักแสดง มืออาชีพ

คณะกรรมการจัดงานคณะศิลปกรรมศาสตร์

ข่าว /ถ่ายภาพ ชุตินันท์ พันธ์จรุง

 

 

Scroll to Top