โครงการแก้จน มข ลงพื้นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏสกลนคร

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) นำทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ โครงการ มข. แก้จน ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมชาวบ้านจำนวน 10 คน จากบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นำทีมโดยอาจารย์ปูริดา วิปัชชา ในการนี้ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์พัฒนาจัดหาน้ำ ตำบลทุ่งโป่ง (ศูนย์ปิดทอง ทุ่งโป่ง) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรผสมผสาน โดยลงพื้นที่ดูแปลงเกษตร (นางคำออน  สมปาน)  การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ประดู่หางดำ) นางจรูญ บ้านจระเข้สงเคราะห์ แบบฟาร์มปิด (Fork farming) ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานโครงการแก้จน บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานฟาร์มไร่เดือนขาว (แม่ดวงเดือน ตรีศรี) การเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า การแปรรูปเห็ด กลุ่มคนพิการ กลุ่มปลูกผักริมสระผู้สูงอายุ  และกลุ่มจักสาน และนอนบ้านพัก Home Stay ในหมู่บ้าน

ส่วนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  ศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารริมแก่งละว้า บ้านโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มผักบ้านโนนเขวา มีสมาชิก 22 ราย โดยได้มีการลงสำรวจแปลง และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรเองลงพื้นที่พบปะ เกษตรกรผู้ปลูกผัก คณะศึกษาดุงานได้ให้ความสนใจ ซักถามการเกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การผลิต การจำหน่าย ตลาดในชุมชน ตลาด รพ. ชนิดผัก ตลอดจนสำรวจพืชผักในแต่แปลง  หลังจากนั้นเดินทางศึกษาดูงานด้านการปลูกผักกลุ่มบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มนี้มีใบรับรองมาตรฐาน GAP มีการปลูกผักในโรงเรือนมาตรฐาน มีการส่งจำหน่ายให้กับ Tesco Lotus ในวันเดียวกันนี้ รอง ผอ.สถาบัน ฯ และทีมงาน ยังได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักบ้านโนนเขวา เพื่อดูกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของโรงคัดแยกผัก แหล่งรวบรวมผลผลิตจากเครือข่ายจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าจากนั้นได้เดินทางไป ชมแปลงผัก พ่อคำปัน สมาชิกผู้ปลูกผักส่ง เพื่อศึกษาถึงเทคนิคการปลูก ระบบการให้น้ำ การดูแล การเก็บเกี่ยว ตลอดการจำหน่ายและการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี สุดท้าย คณะศึกษาดุงานได้เดินทางศึกษาดูงานฟาร์มไส้เดือน บ้านแก่นพะยอม เพื่อศึกษาประโยชน์และรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือนโดยทางชุมชนได้มีการซื้อพันธุ์ไส้เดือนกลับไปเลี้ยงด้วย

และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีดทองแดงลายและการเลี้ยงแมงสะดิ้งในพื้นที่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คณะได้พบปะพูดคุย สอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดถึงวิธีการเลี้ยง วิธีการรองไข่ และทางเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดยังได้ให้คณะศึกษาดูงานได้ลองชิมผลิตภัณฑ์แมงสะดิ้งทอดกรอบ ทางคณะศึกษาดูได้ซื้อไข่จิ้งหรีดเพื่อที่จะนำไปทดลองเลี้ยง

จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในพื้นที่ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ตลอดสามวันที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานมีความตั้งใจที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด ในโครงการของตนเอง และยังได้ยกเอาโครงการ มข.แก้จน เป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาโครงการเกาะลอยน้ำขุมขนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ (VISION) ของสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือเป็นหน่วยงานที่ดี เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้พัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สำหรับท่านใดที่มีความสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร : 043202167 เว็บไซต์ : risned.kku.ac.th  Fackbook: มข แก้จน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี้

รายงานข่าวโดย นางสาวศิริวรรณ ดวงตีมูล

Scroll to Top