มข เยือน Youjiang Medical University for Nationalities จับมือแน่นแฟ้นยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และกองการต่างประเทศ เยือน Youjiang Medical University for Nationalities (YMUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม YMUN วิทยาเขต Baidong เมืองไป่เซ่อ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2023 นี้ อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชม Baidong Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พร้อมรองรับคนไข้ได้มากถึง 1200 เตียง

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารจาก Youjiang Medical University for Nationalities นำโดย Professor Huang Longjian รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่านกล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับในการมาเยือนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ YMUN เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนักศึกษาทั้งหมด 15,000 คน การมาเยือนในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการศึกษาของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้น เสริมสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันยิ่งๆขึ้นไป”

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร Youjiang Medical University for Nationalities ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของมหาวิทยาลัย การมาเยือนในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ และมองถึงโอกาสในความร่วมมือที่จะมีมากขึ้นในอนาคต และขอขอบคุณในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ได้พัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมืองไป่เซ่อ รวมถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการบริการที่เป็นเลิศด้วย

เวลา 10.30 น. Professor Huang Longjian รองอธิการบดี ให้เกียรตินำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มข.เยี่ยมชม Hall of School History และ Science Lab Center รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัย

เวลา 15.00 น. ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาจำนวน 8 ราย

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารจาก School of Clinical Medicine, School of Basic Medicine และ School of Nursng ของ YMUN ถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การทำวิจัยร่วม การคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งเป็นบุคลากรสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อมาได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2564 และมีการส่งนักศึกษาจาก YMUN มาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีแผนในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

ข่าว : ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์
ภาพ : YMUN และกองการต่างประเทศ

KKU visits Youjiang Medical University for Nationalities, PRC, promoting academic and educational cooperation.

https://www.kku.ac.th/16504

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top