ทันตะ มข. เจรจาความร่วมมือกับ Harvard School of Dental Medicine

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ Harvard University School of Dental Medicine เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Global Symposium พร้อมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยร่วมกับ Dr. William Giannobile, Dean of Harvard School of Dental Medicine และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากทีมอาจารย์จาก Harvard School of Dental Medicine ทั้งนี้ รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ และ รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ ยังเป็นศิษย์เก่าที่จบจากสถาบันแห่งนี้อีกด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เคยลงนามความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Harvard School of Dental Medicine ในปี พ.ศ. 2557 และได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและการวิจัย โดยมีอาจารย์ของคณะฯ คือ อ.ดร.พุทธธิดา วังศรีมงคล ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Harvard School of Dental Medicine นอกจากนี้ ได้มีการเชิญอาจารย์จากทั้ง HSDM และคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ทั้งในรูปแบบ online และ onsite  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) เป็นต้น ซึ่งการไปเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับ Harvard School of Dental Medicine ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรมทางทันตกรรม และการวิจัยที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการวางแผนกิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันในอนาคตอันใกล้นี้

Faculty of Dentistry, KKU, discusses collaboration with Harvard School of Dental Medicine

https://www.kku.ac.th/16228

Scroll to Top