มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ขยายความร่วมมือร่วมกับ MCUT ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ. ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ภัทร คชภักดี ผู้บริหารจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ Dr. Chuanchen Bi ผู้บริหารจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Dr. Thu-Hua Liu อธิการบดี และผู้บริหารจาก Ming Chi University of Technology ไต้หวัน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบุคลากรและนักศึกษา มข. ได้มีโอกาสร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวิจัยและวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในไต้หวันมาโดยตลอด วันนี้ผมรู้สึกยินดีที่เราจะได้ริเริ่มความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับ MCUT โดยได้ทราบมาว่า MCUT นั้น คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน ที่มีชื่อเสียงทางด้าน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการและการออกแบบ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างก็มีความคล้ายคลึงกันทางด้านหลักสูตรดังกล่าว

หลังจากพิธีลงนาม ผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ อาทิ การจัดทำ Dual degree หรือ Double Degree ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในขาสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

MCUT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีของไต้หวัน โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการและการออกแบบ นอกจากนี้ MCUT ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทางทางด้านเทคนิค และอาชีวศึกษาของไต้หวัน รวมถึงยังเป็นที่รู้จักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อีกด้วย

Khon Kaen University signs an MOU with MCUT, Taiwan for more collaboration

https://www.kku.ac.th/16164

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

Scroll to Top