มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 โดยมี นางสาววัลยา  ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน และ พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 22 มีนาคม 2566

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงกัน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไป

Scroll to Top