คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดสวิทช์ Idea จุดประกายสร้าง START-UP Business Model ปั้น Entrepreneurial Lawyers ผ่าน 24 Hrs. Hackathon Project

คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดสวิทช์ Idea จุดประกายสร้าง START-UP Business Model ปั้น Entrepreneurial Lawyers ผ่าน 24 Hrs. Hackathon Project
เมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Entrepreneurial Lawyers Hackathon เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ระหว่างวิชาการและภาคเอกชน เป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดการศึกษาและธุรกิจโดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรบใน หลักสูตร 24 Hrs. Hackathon โดยหลักสูตรดังกล่าวมีทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
2. คุณศิรัญญา หูธวรรธณะ บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ บริษัท เซอร์พลาส เทค จำกัด
4. ดร.อานนท์ คำวรณ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
5. คุณณัฐพล ขาววิสุทธิ์ บริษัท Fast Forward Marketing จำกัด และคณะ
โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ร่วมกัน Create and Design Start-up Business Model ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีเพื่อแข่งขันและนำเสนอโมเดลธุรกิจ ซึ่งผลการแข่งขันพบว่า
รางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่ม PA-PAI
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ กลุ่ม Workmate
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ กลุ่ม เพื่อนต่างวัย
ซึ่งการแข่งขันในการนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า กลุ่มต่าง ๆ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปปรับใช้ร่วมถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมายในการบูรณาการในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ว่า เป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับการบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาเพื่อสะสมหน่วยกิต PRE – MASTER DEGREE โดยออกแบบร่วมกัน ระหว่างคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากทางด้านกฎหมาย จะทำให้นักศึกษาเองมีโอกาสมีงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเอง เข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น

Faculty of Law, KKU, sparks an idea of START-UP Business Model by molding Entrepreneurial Lawyers through its 24-hrs Hackathon Project

 
Scroll to Top