ทันตแพทยศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาคีสองสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Faculty of Dentistry, Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย นำโดย Prof. Dr. Zamri Radzi, Dean พร้อมด้วย Associate. Prof. Dr. Noor Azlin Binti Yahya และผู้แทนจาก College of Dentistry, University of Philippines – Manila ประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย Prof. Michelle Segarra, Dean ในโอกาสมาเยือนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The 8th International Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์การมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสองสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ Faculty of Dentistry, Universiti Malaya และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการลงนามข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Short Term Student Exchange Agreement) และอีกหนึ่งสถาบันระหว่าง College of Dentistry, University of Philippines – Manila และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการต่ออายุความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยทั้งสองความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกิจกรรมด้านวิชาการและการวิจัย ในการผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกัน และยังเป็นการยกระดับทางด้านความเป็นนานาชาติผ่านการผสานความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว พร้อมกันนี้ Prof. Dr. Zamri Radzi, Prof. Michelle Segarra และรศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ และมีคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับทั้งสองสถาบันนี้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ความร่วมมือกับ Universiti Malaya ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมการแข่งกันตอบปัญหาทางวิชาการในงาน International Dental Physiology Quiz (IDPQ) ที่จัดโดย Faculty of Dentistry, Universiti Malaya ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาอีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับความร่วมมือกับ University of Philippines-Manila ด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งมีทันตแพทย์จาก University of Philippines-Manila เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการผลิตบัณฑิตและได้สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงคณาจารย์ของคณะฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับ University of Philippines-Manila อีกด้วย

การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อนำเอาจุดแข็งและความโดดเด่นของแต่ละสถาบัน มาต่อยอดองค์ความรู้ด้านทันตกรรมสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

Scroll to Top